Přesun na obsah

Dnes je 30.3.2023

Svátek má Arnošt

SDDM Ostrava-Zábřeh

Fotogalerie

Svatý kopeček zoo


Salesiánský dům dětí a mládeže

Klub SHM Ostrava - Zábřeh

Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Salesiánský dům dětí a mládeže (SDDM) je církevní organizací, založenou Kongregací Dcer Panny Marie Pomocnice (sestry salesiánky) dne 1.11.1999 v souvislosti s příchodem členek tohoto řeholního institutu, zabývajícího se výchovou dětí a mládeže, do Ostravy – Zábřehu.

Jeho činnost je zaměřena na výchovně-vzdělávací, sportovní, kulturní a zájmové aktivity dětí a mládeže v jejich volném čase (mimo školu), a to jak ve dnech školního vyučování, tak o víkendech, volných dnech a všech prázdninách.

SDDM se nachází v zóně velkého výskytu  kriminality mladistvých a distribuce drog a svojí povahou a zaměřením má v dané lokalitě nemalý význam. Nabízí smysluplné a hodnotné využití volného času dětí a mládeže, předcházející negativním vlivům, které na ně v dnešní společnosti působí (rozpad rodin, toxikománie, alkoholismus, gamblerství, nevázanost ve vztazích …), a tím i důsledkům, z toho vyplývajícím – kriminalita, frustrace, agrese, ztráta hodnot, ztráta smyslu života atd.

Dalším snahou je poskytnutí rodinného zázemí, vytváření prostředí důvěry, radosti, otevřenosti a kamarádství; umožňování rozvoje schopností, vloh, kreativity a fantazie; doplňování znalostí a vědomostí; vedení k budování životních hodnot a napomáhání rozvoje celé osobnosti dítěte.

Hlavními oblastmi působení SDDM jsou: prevence, výchova, vzdělávání, sport, kultura; dlouhodobým cílem je formování osobnosti mladého člověka pro jeho budoucí život a vhodné uplatnění ve společnosti.

 

Cílová skupina

SDDM je  zařízením, otevřeným pro všechny děti a mladé lidi bez rozdílu rasy, schopností, vloh, náboženského vyznání atd. Projekt je určen především pro děti školního věku (6-16 let). Adekvátně k procentuálnímu zastoupení romské populace v dané lokalitě navštěvují SDDM i děti romské.

Zvláštní pozornost je věnována dětem z nefunkčních, neúplných, rozpadlých a sociálně slabších rodin (vícečetné rodiny, nezaměstnaní rodiče, děti invalidních důchodců).

Většina návštěvníků SDDM jsou děti neorganizované, bezprizorní, které by jinak trávily svůj volný čas mezi panelovými domy na ulicích sídliště nebo které si z finančních a sociálních důvodů nemohou dovolit hradit nákladné aktivity, nabízené některými jinými organizacemi.

V současné době navštěvuje SDDM pravidelně cca 250 dětí a jejich počet se stále zvyšuje (počet registrací k 31.12. 2006 je  590).

V létě 2003 byla dána do provozu i nově zrekonstruovaná zahrada se sportovním hřištěm (asfaltový povrch, basketbalové koše), která dětem slouží jako místo čekání na kroužky, odpočinku, her a zábavy. Zahrada má denní provoz, dopoledne ji navštěvují maminky s malými dětmi a odpoledne školní děti a mládež.

Vedoucí kroužků a pomocníci v SDDM:

Ing. Dagmar Vedrová – ředitelka SDDM

kroužky: aranžérský, vaření

oratoř, jednorázové akce, účetnictví, správa zahrady

Marie Zímová

kroužky: hra na klávesy, hra na flétnu, hudební nauka

Klubíčko, oratoř, jednorázové akce

Mgr. Ludmila Němcová

kroužek malování

náboženství, oratoř, mažoretky, jednorázové akce

Zdeňka Korousová

kroužky: divadlo, hra na kytaru

Klubko, oratoř, jednorázové akce

Bc. Radek Zajac

kroužek stolního tenisu

Stanislav Adamec

kroužek hry na kytaru

asistence na zahradě, oratoř, Kutil, jednorázové akce

Petr Pščolka

údržba objektu a zahrady, jednorázové akce

Pavla Školová

kroužek hry na flétnu

mažoretky, oratoř, jednorázové akce

Jiří Janák

florbalový kroužek

jednorázové akce

Ing. Petr Červenka

modelářský kroužek

Eva Červenková

oratoř

Jana Krčálová

výpomoc v kanceláři, jednorázové akce

Dagmar Ritzingerová

oratoř, Klubíčko, jednorázové akce

Ing. Soňa Jarošová

oratoř, výpomoc v kanceláři

Lenka Elfmarková

keramický kroužek

Mgr. Marie Valdštýnová

flétna

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006

1. Zůstatek k 31.12.2005 ............................................. 10 000,- Kč

Zůstatek v pokladně ................................................ 5 000,- Kč

Zůstatek v bance ................................................... 5 000,- Kč

2. Příjmy v roce 2006: ................................................ 603 181,-Kč

Dotace MMO, odbor SVZ ( 1 letá) .................................... 150 000,- Kč

Dotace MMO, odbor SVZ ( víceletá) .................................. 150 000,- Kč

Dotace MMO, odbor KŠMS ............................................. 100 000,- Kč

Dotace ÚMOb Ostrava - Jih .......................................... 10 000,- Kč

Dotace Nadace Radost ............................................... 20 000,- Kč

Dar Kongregace Dcer P.M. Pomocnice ( zřizovatel ) ................. 70 000,- Kč

Úřad práce města Ostravy ........................................... 18 000,- Kč

Sponzorské dary .................................................. 25 000,- Kč

Příjmy od klientů .................................................. 58 000,- Kč

Finanční úřad Ostrava II ( proplacení daňového bonusu).............. 2 000,- Kč

Bankovní úroky ..................................................... 181,- Kč

3. Výdaje v roce 2006 ................................................. 580 650,- Kč

Mzdové náklady ..................................................... 105 800,- Kč

Odvody soc. a zdr. pojištění ....................................... 55 500,- Kč

OON (DPP) ......................................................... 27 000,- Kč

Spotřeba el. energie ............................................... 77 700,- Kč

Vodné, stočné ...................................................... 4 900,- Kč

Teplo + TUV ...................................................... 113 000,- Kč

DDHM ............................................................... 27 000,- Kč

Spotřeba materiálu ................................................. 107 400,- Kč

Opravy, údržby ..................................................... 10 000,- Kč

Pronájem tělocvičny ................................................ 3 200,- Kč

Pojistné .......................................................... 3 450,- Kč

Služby ............................................................. 18 600,- Kč

Ostatní výdaje ..................................................... 27 100,- Kč

Volná oratoř

Je nízkoprahovým zařízením se zcela volným přístupem, který není vázán na pravidelnost docházky, na vlohy, zájmy, schopnosti a možnosti dětí. Chodí se i děti ze speciálních a zvláštních škol, děti s těžkým sociálním zázemím. Oratoř je hojně a s oblibou navštěvována. Průměrná návštěvnost je kolem 50 dětí za odpoledne. Je otevřena ve středu a v pátek od 14,00 do 18,30 hodin. Její hlavní náplní jsou volné hry, stolní tenis, stolní fotbal, chňapky, šipky, stolní hry, drobné výtvarné činnosti. Důležitým doplňkem je malý dětský bar. Několikrát do měsíce je oratoř zaměřena tématicky nebo soutěžně.

Zájmové kroužky

Slouží k doplnění a rozšiřování vědomostí dětí a mladých lidí, k rozvoji jejich vloh, kreativity, fantazie, zájmů a schopností. Učí se vzájemné spolupráci, ohleduplnosti a dalším dobrým lidským vlastnostem.

Ve školním roce 2005/2006 byly nabízeny tyto kroužky:

 • keramika
 • kreslení a malování
 • vaření
 • modelář
 • hudební kroužky: kytara, baskytara, flétna, klávesy, hudební nauka
 • divadelní kroužek
 • florbal ( v tělocvičně střediska volného času Gurtěvova)
 • stolní tenis
 • aranžování
 • náboženství

Klubíčko

Je klubem pro nejmenší (pěti až sedmileté), jehož náplní jsou výtvarné činnosti, zpěv, tanec, pohybové a soutěžní hry. Klubíčko s oblibou navštěvuje cca 10 dětí.

Klubko

je určeno pro děvčata ve věku 10-13 let. Jeho náplní jsou různé hry a soutěže, povídání, zpívání atd.

Kutil

Kroužek pro chlapce ve věku 8 – 13 let. Jeho náplní je vyrábění z různých materiálů, výtvarné činnosti a volné hry.

Jednorázové akce (přehled do 31.12. 2006)

 • Akademie ke svátku sv. Jana Boska (zakladatele sester salesiánek)

            1.2.2006

            Program - divadelní pohádka O zlaté rybce

                            - soutěžní hry s drobnými odměnami

            Počet účastníků: cca 60

 • Maškarní karneval

            26.2.2006

Program: průvod a představení masek, tanec při reprodukované hudbě, soutěže u pohádkových postav z Mrazíka, vystoupení mažoretek, odměna pěti nejoriginálnějších masek; klaun rozdával zvířátka z nafukovacích balónků, bohatá tombola

            Počet účastníků: cca 120

 • Velikonoční oratoř

            12.4.2006

Program  - divadelní představení Letopisy Narnie

                - soutěžní stanoviště s velikonoční tématikou, sladký balíček

            Počet účastníků: cca 60

 • Den Země

            21.4.2006

Program: prezentační stánek s výrobou hnízdeček a košťátek z proutí s papírovým ptáčkem  

            Počet účastníků: pro širokou veřejnost.

 • Akademie ke Dni maminek

            21.5.2006

Program: divadelní scénka Šalomounův soud, vystoupení dětí z hudebních kroužků, vystoupení mažoretek, divácký test o městě Ostrava, drobný dárek pro všechny hosty

            Počet účastníků: pro rodiče a známé dětí z kroužků...

 • Bambiriáda 2006

            26.-28.5.2006

Program: prezentační stánek s výrobou papírových zvířátek, soutěžní stanoviště slalom s florbalovou hokejkou

         Počet účastníků: pro širokou veřejnost

 • Den dětí

            31.5.2006

Program: soutěžní stanoviště, kolo štěstí, dárkový balíček

            Počet účastníků : cca 70

 • Závěrečná oratoř

            30.6.2006

Program: taneční vystoupení děvčat, soutěžní hry, štítové bitvy, kolo štěstí, drobné odměny

            Počet účastníků: cca 50

 

 • Den otevřených dveří

            11.9.2006

Zahájení provozu střediska v novém školním roce 2006/2007

 • Ostravské záření

            21.9.2006

Účast na prezentační akci středisek volného času pro děti a mládež, působících v obvodu Ostrava – Jih

            Počet účastníků: pro širokou veřejnost

 • Svatováclavská pouť

            28.9.2006

Program: Soutěžní stanoviště pro děti (po stopách sv. Václava), skákací hrad, střelnice, hrnčířský kruh, výroba papírových větrníků a růží, cukrová vata

            Počet účastníků: pro širokou veřejnost

 • Výroba draků a drakiáda

            20. a 22.10.2006

Program: vyrábění vlastních draků (asi 50 dětí) a jejich vypouštění na louce u  Bělského lesa (30 dětí), odměny pro 10 nejoriginálnějších draků

 • O poklad Anežky Přemyslovny

            15.11.2006

Program: divadelní pohádka, vystoupení kytarového a tanečního kroužku, soutěžní stanoviště, dárkový balíček z pokladu Anežky České.

           Počet účastníků: cca 60

 • Mikulášská besídka

            6.12.2006

Program: seznámení se životem sv. Mikuláše (kreslené obrazy), písničky, soutěžní stanoviště, velké vánoční pexeso, mikulášská nadílka

            Počet účastníků: mladší děti: cca 40

                                       starší děti:   30

 • Vánoční akademie

            17.12.2006

Program: Vánoční výstavka, divadelní hra, vystoupení dětí z flétniček, kláves, kytar, divácký test,  malý vánoční dárek pro každého

            Počet účastníků: pro rodiče a příbuzné

 • Zpívání koled v domovech důchodců

            20.12.2006

Program: pásmo vánočních koled a flétničkových skladeb pro obyvatele Domova důchodců na Petruškově a Čujkovově ulici

            Počet účastníků: 25

 • Předvánoční oratoř

            22.12.2006

Program: vyrábění ozdobných svíček, společné hry, zpívání koled u stromečku

            Počet účastníků: 40

 • Silvestrovská oslava:

            31.12.2006

Program: vystoupení tanečního kroužku, hry, soutěže, písničky, přípitek dětským sektem

            Počet účastníků: 30                 

Dny řemesel, workshopy

 • Textilní řemesla

            17.2.2006

Práce s látkami a textiliemi

            Počet účastníků: cca 60

 • Batiková oratoř

         10.3.2006

sypaná, vyvazovaná a stínová batika na plátno a textilie

            Počet účastníků: cca 50

 • Velikonoční řemesla

            5. a 7.4.2006

Výrobky s velikonoční a jarní tématikou (přáníčko, velikonoční věneček, pomlázka, motýlek na zavěšení, jarní květináček, dóza na tužky, velikonoční výzdoba oken, filcový obrázek

            Počet účastníků: cca 120

 • Kreslení pohádkového večerníčku

             Během školního roku

Kreslení pohádkového večerníčku pro novou televizní stanici Noe (pohádka O neposlušném semaforu, O červeném motoráku, O mašince s voňavým kouřem, Jak se kluci naučili pískat  z pohádek O šumavských mašinkách)

            tvůrčí skupina cca 10 dětí

 • Podzimní tvoření

            11.10.2006

Vyrábění z přírodních materiálů (koláž z listů, malování na kamínky, dekorační sklenička, malování na hedvábí v podzimním tónu, přírodní ikebana, kožešinové zvířátko, papírová slunečnice na špejli, papírový havran s jablíčkem)

            Počet účastníků : 65  

 • Vánoční řemesla

            13. a 15.12.2006

Výroba drobných vánočních dárků, dekorací a přáníček (vánoční přáníčko, vánoční aranžmá z přírodních materiálů, jmenovka na dárky, vánoční papírový závěs na okno, dárková krabička z vlnité barevné lepenky, brožka z malovaného hedvábí, svícínek, papírové ozdoby na stromeček, filcové vánoční podložky pod skleničky)

            Počet účastníků: cca 50 (na 1 den)

Sportovní a jiné turnaje

 • ve stolním tenise
 • ve stolním fotbale
 • ve vybíjené (zahradní turnaj)
 • turnaje kroužku florbalu
 • ligová soutěž stolních tenistů (okres Ostrava – muži)
 • turnaj ve florbale v Praze Uhříněvsi (bodovací soutěž)

Výlety a prázdninové pobyty

 • výlet ZOO Lešná (leden 2006)
 • jarní prázdniny na Dolní Bečvě(Amundsenův poklad) (březen 2006)
 • výlet do arboreta Nový Dvůr u Opavy a zámek Hradec nad Moravicí (duben 2006)
 • návštěva výstavy Zdeněk Miler dětem (červen 2006)
 • výlet do Mladečských jeskyní a na hrad Bouzov (červen 2006)
 • prázdninový pobyt pro starší děvčata v Provodově u Luhačovic (červenec 2006)
 • turistický tábor pro chlapce (Jeseníky) (červenec 2006)
 • prázdninový tábor pro mladší děvčata v Lubině u Kopřivnice (červenec 2006)
 • výlet na Den železnice (září 2006)
 • výlet na hrad Buchlov (říjen 2006)
 • podzimní prázdninový pobyt pro děvčata v Tučapech u U.H. (říjen 2006)